Xavier Bettel, arrêtons de masquer les questions essentielles de notre vivre-ensemble

Lettre ouverte à Xavier Bettel et son gouvernement
Par Sabine et Serge Tonnar-Stoltz

Le 1er mai 2020, nous avons publié notre pétition intitulée Ons nei Heemecht, Mieux vivre au Luxembourg. Les auteurs et les signataires de cette pétition souhaitent que la qualité de vie, la solidarité, la santé et la durabilité soient déclarées priorités incompressibles de l’action politique au Luxembourg.

Le texte propose les 10 principes fondamentaux suivants (accompagnés de champs d’application concrets): weider liesen

1843 fir 1584

@patricia lippert

1843 elektronesch Ënnerschrëfte sinn zesummekomm fir eis Petitioun 1584 mam Titel: “Ons nei Heemecht, Besser liewen zu Lëtzebuerg”. Mat där Petitioun wollte mir, a mat eis 1841 aner Mënschen aus eiser Gesellschaft, dass Liewensqualitéit, Solidaritéit, Gesondheet an Nohaltegkeet zu dauerhafte Prioritéite fir dat politescht Handelen zu Lëtzebuerg erkläert ginn. Mir wollte Verännerungen, an der Bereetschaft eng responsabel Liewensweis unzehuelen, fir e bessert Liewen haut, a fir déi nächst Generatiounen, ze garantéieren. Mir wollten, an dëser gréisster gesellschaftlecher Kris déi mir jee erlieft hunn, net nëmmen nokucken a kommentéieren, ma eegen Initiativ weisen an eis Stëmm hiewen. Mir wollten en Debat iwwer weesentlech Wäerter, dee mam Virus definitiv aus der Politik verschwonne war. Mir wollten ze verstoe ginn, dass mir zu méi sinn, déi no der Coronakris net einfach hannescht wëllen, an de verréckte Liewensrhythmus vu virdrun. weider liesen

Aus der Heemecht

Den neien Album, zesumme mam Georges Urwald, ass elo digital eraus.
Bekannten a manner bekannte lëtzebuerger Lidder aus dem 19. Joerhonnert op eng radikal perséinlech Manéier. Mateneen, an och mol géinteneen, zielen d’Stëmm an de Piano eis d’Geschichten aus de Lidder vun deemools an enger neier Sprooch, a loosse beim Nolauschterer d’Gefiller opliewen, déi de Kär vun dësen Texter a Melodien ausmaachen. “D’Meeche vu Gëtzen”, “De groussen Hexemeeschter” oder “De Feierwon” huet ee wuel nach ni sou frech héieren, an awer am Respekt vun den Originaler, déi auserneegeholl goufen fir se, mat vill Improvisatioun, oder gliddeg aus der Pan, nei opliewen ze loossen. weider liesen

Petitioun 1584

LëtzebuergeschDownload EnglishDownload FrançaisDownload consulter

Pétition 1584, soumise par Sabine et Serge Tonnar-Stoltz le 1er mai 2020
Signatures recueillies: 1843

Intitulé:
Ons nei Heemecht
Mieux vivre au Luxembourg

But de la pétition:

Les signataires de cette pétition souhaitent que la qualité de vie, la solidarité, la santé et la durabilité soient déclarées priorités incompressibles de l’action politique au Luxembourg. Ils veulent le changement et sont disposés à adopter pour cela un mode de vie responsable de manière à assurer une vie meilleure aujourd’hui et pour les générations futures. Ils souhaitent que les dix principes de cette pétition soient adoptés par tous les acteurs politiques et qu’au terme d’une large consultation démocratique, ils débouchent sur des mesures et des mécanismes permettant de les transposer dans les faits. Ils souhaitent enfin que ces principes soient arrêtés dans un pacte entre l’État et la société civile. weider liesen