muer ass ofgesot

“Ofgesot” ass wuel d’Wuert vum Joer 2020, besonnesch fir Museker an all aner Bünekënschtler. Onzieleg Concerten a Virstellunge sinn ofgesot ginn, déi meescht ouni Bezuelung oder Entschiedegung. Och ass et elo, a bis op Weideres, onméiglech eng Tournée mat Concerten ze plangen. Wéi ee Sënn mécht et dann iwwerhaapt nach, fir en Album opzehuelen, Zäit, Energie a Finanzen z’investéieren, an e Projet, deen een net ënnert d’Leit brénge kann? Mécht et iwwerhaapt nach Sënn, de Beruff vum Museker weider auszeféieren? Déi Froe schwéngen am Ënnerbewosstsinn mat, wann een doheem u Lidder schafft, an net méi weess, wéi ee Liewen déi Lidder nach kënnen hunn.

lidd hei

An där Stëmmung ass “muer ass ofgesot” entstanen. Am Text geet et awer nëmmen implizitt ëm d’Situatioun déi de Virus eis imposéiert. Well ass muer net ëmmer ofgesot? Weess een net och an “normalen Zäiten” net, wat muer bréngt, an ob et muer iwwerhaapt gëtt? Waren d’Kontroll, de Plang an de Kompass net nach ëmmer eng Illusioun? D’Lidd ass dofir éischter d’Aluedung, sech op den “Hei an Elo” ze konzentréieren, op d’Wichtegkeet dat Weesentlecht net op muer ze verréckelen: dat wat een nach soe wollt, duer wou een nach goe wollt, Dreem, Frënn a Mënschen déi ee gären huet. Sou ass “muer ass ofgesot” op den zweete Bléck e positiivt Lidd: Mokuchsdag ass haut!

Am Moment liewen ass dofir vläicht méi wichteg, awer och méi schwéier, wéi jeemools virdrun. Sech fräimaache vu sengen eegene Suergen, a vun de Suergen déi een all Dag an d’Haus geliwwert kritt, mat Infektiounszuelen, restriktive Moossnamen a Polemiken déi sech nëmmen nach ëm dem Mënsch säin Ego dréien an enger Politik, déi vun all Inhalt befreit ass.

a wann d’welt sollt ënnergoen
kuck mam geck um hiwwel no
ech mengen haut ass mokuchsdag
well muer ass ofgesot


“Ofgesot” (annulé) est sans doute LE mot de l’année 2020, surtout pour les musiciens et autres artistes de la scène. D’innombrables concerts  et représentations ont été annulés, la plupart sans cachets ni dédommagements. Aussi est-il pour le moment et jusqu’à nouvel ordre, impossible de planifier une tournée avec des concerts. Quel sens y a-t-il alors encore à enregistrer un album, d’investir du temps, de l’énergie et de l’argent dans un projet qu’on n’arrive pas à  présenter devant un public? Où est le sens d’exercer encore le métier de musicien? Ces questions résonnent dans le subconscient quand on travaille sur des chansons, dont on ne sait plus quelle vie elles pourront avoir.

C’est dans cette ambiance que “muer ass ofgesot” a vu le jour. Mais le texte ne reprend qu’implicitement la situation que le virus nous impose. Parce que demain, n’est pas toujours annulé? Sait-on vraiment, dans les “temps normaux”, de quoi demain sera fait, et si demain existe seulement? Est-ce que le contrôle, la plan et la boussole n’ont pas toujours été une illusion? La chanson est donc plutôt une invitation à se concentrer sur le “ici et maintenant”, sur l’importance de ne pas reporter l’essentiel à demain: tout ce qu’on voulait encore dire, les chemins qu’on voulait encore prendre, les rêves, les amis er les gens qu’on aime. Ainsi “muer ass ofgesot” est une chanson positive: La Saint-Glinglin, c’est aujourd’hui.

Vivre dans le moment est devenu plus important, mais aussi plus dur, que jamais. Se libérer de ses propres soucis, et de ceux qu’on nous livre jour pour jour avec les chiffres des infections, les mesures restrictives et les polémiques qui ne tournent plus qu’autour de l’égo de l’homme, dans une politique qui est libérée de tout contenu.