Léiwer Herrgottsblieschen

Léiwer Herrgottsblieschen
Gitt ons Speck an Ierbessen
Ee Pond, zwee Pond
Dat anert Joer da gitt der gesond
Da gitt der gesond

Loosst déi jonk Leit liewen
An déi al Leit stierwen
Kommt der net bal
D’Féiss ginn ons kal
Kommt Der net gläich
Da gi mer op d’Schläich
Kommt der net geschwënn
D’Féiss ginn ons dënn
Kommt Der net gewëss
Da kritt Der eng gutt op d’Schnëss

(E Schouss voll Nëss)